Beata Klęczar Firma Handlowo Usługowa
Adres: Ul. Główna 231A 32-608 Osiek
Tel. 502271625
Adres e-mail: beata@kleczar.com.pl
Internet: www.czasnamolo.pl
NIP: 5491582622
Regon: 356457169

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA – ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROW 1/2017

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie groty solnej wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:
1. Ogłoszenie o rozeznaniu rynku zamieszczone na portalu zamówień ARiMR https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html
2. Ogłoszenie o rozeznaniu rynku zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://czasnamolo.pl/

II. WYNIK POSTĘPOWANIA
W związku z zastosowanym kryteriach oceny i na podstawie otrzymanych ofert jako dostawcę wybrano:

“Kryształowy Świat” P.H.U. – Export Aldona Grabowska-Pajdak
ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż

OPIS INWESTYCJI

Budowa Groty Solnej wraz z infrastrukturą w strefie Wellness & Spa hotelu MOLO.
Adres inwestycji: ul. Główna 231 A, 32-608 Osiek

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Top